DARBO SUTARČIŲ RŪŠYS

2014, liepos 13th | Patalpinta JPSS Naudinga | Naujienos | VDI konsultacijos

Darbo kodekse, atsižvelgiant į įvairių kategorijų darbuotojų darbo specifiką, jų užimtumo formas, yra numatytos šios darbo sutarčių rūšys: neterminuotos, terminuotos, trumpalaikės, sezoninės, dėl antraeilių pareigų, nuotolinio darbo ir kitos.

Paprastai su darbuotojais sudaroma darbo sutartis neapibrėžtam laikui (neterminuota). Sudarant kitos rūšies darbo sutartį, jos rūšis privalo būti nurodyta darbo sutartyje.

 

Terminuota darbo sutartis

 

Terminuota darbo sutartis gali būti sudaroma tam tikram laikui arba tam tikrų darbų atlikimo laikui, bet ne ilgiau kaip 5 metams. Darbas, dėl kurio susitariama šia sutartimi, neturi būti nuolatinio pobūdžio, išskyrus įstatymuose numatytas išimtis, pvz., bankroto proceso metu su darbuotojais leidžiama sudaryti terminuotas darbo sutartis nuolatinio pobūdžio darbui.

Tokios sutarties terminas gali būti nustatytas konkrečia data arba apibrėžtas įvykiu, kuris ateityje privalo įvykti, pvz., „iki darbuotojo vaiko priežiūros atostogų pabaigos“. Terminas gali būti pratęstas, tačiau ne ilgiau kaip 5 metams.

Suėjus darbo sutarties terminui, darbdavys arba darbuotojas turi teisę nutraukti darbo sutartį be įspėjimo. Jei suėjus terminui darbo sutartis nenutraukiama, laikoma, kad sutartis tapo neterminuota. Tačiau jei suėjus terminuotos darbo sutarties terminui, darbuotojas serga ar atostogauja, sutartį nutraukti draudžiama. Darbo sutartis nutraukiama pirmą darbo dieną pasibaigus darbuotojo atostogoms arba laikinam nedarbingumui – šiuo atveju sutartis netampa neterminuota.

Darbdavys privalo informuoti darbuotojus, dirbančius pagal terminuotą darbo sutartį, apie laisvas nuolatinio darbo vietas.

 

Trumpalaikė darbo sutartis

 

Trumpalaikė darbo sutartis yra darbo sutartis, sudaryta ne ilgesniam kaip 2 mėnesių laikui. Tokia sutartis gali būti sudaroma skubiems ar trumpalaikiams darbams atlikti, laikinai nesantiems (dėl ligos, atostogų ir pan.) darbuotojams pavaduoti. Trumpalaikė darbo sutartis nutraukiama pasibaigus terminui. Ši sutartis gali būti nutraukta ir nesuėjus terminui: darbuotojo prašymu įspėjus darbdavį prieš 5 darbo dienas, darbuotojui esant laikinai nedarbingam ilgiau kaip 7 dienas arba sustabdžius įmonės veiklą ilgiau kaip 2 savaites.

Jeigu trumpalaikė darbo sutartis, pasibaigus jos terminui, nutraukiama, bet nepraėjus mėnesiui nuo jos nutraukimo dienos su atleistu iš darbo darbuotoju vėl sudaroma trumpalaikė darbo sutartis tam pačiam darbui, darbuotojo reikalavimu tokia sutartis pripažįstama sudaryta neapibrėžtam laikui. Suėjus trumpalaikės darbo sutarties terminui ir sutarties nenutraukus, ji laikoma neterminuota.

 

Sezoninė darbo sutartis

 

Sezoninė darbo sutartis sudaroma sezoniniams, įtrauktiems į Vyriausybės patvirtintą sezoninių darbų sąrašą (pvz., vaisių, uogų, grybų rinkimas, aptarnavimo darbai kaimo turizmo sodybose ir pan.), darbams atlikti.

Tokioje darbo sutartyje nurodomas sutarties terminas; jam suėjus sutartis nutraukiama. Nesuėjus terminui, ši sutartis gali būti nutraukta darbuotojo prašymu įspėjus darbdavį prieš 5 dienas, darbuotojui esant laikinai nedarbingam ilgiau kaip 1 mėnesį (išmokama mėnesio išeitinė išmoka) arba sustabdžius sezoninius darbus ilgiau kaip 2 savaites (išmokama mėnesio išeitinė išmoka).

 

 

 

Darbo sutartis dėl antraeilių pareigų

 

Antraeilės pareigos (darbas) – tai darbuotojo laisvu nuo darbo pagrindinėje darbovietėje laiku atliekamas darbas kitoje darbovietėje. Pagal antraeilių pareigų sutartis darbuotojas gali dirbti keliose darbovietėse.

Norint įsidarbinti kitoje darbovietėje, reikia būsimajam darbdaviui pateikti pažymą apie darbo laiko pagrindinėje darbovietėje pradžią ir pabaigą. Antraeilių pareigų darbdavys, gavęs informaciją apie darbo ir poilsio laiką pagrindinėje darbovietėje, turi užtikrinti, kad asmuo, dirbantis pagal 2 ar daugiau darbo sutarčių, nedirbtų ilgiau kaip 12 valandų per dieną, taip pat užtikrinti nepertraukiamą 11 valandų paros poilsį ir 35 valandų savaitės poilsį.

Darbo sutartis dėl antraeilių pareigų nutraukiama Darbo kodekse nustatytais bendrais pagrindais.

 

Nuotolinio darbo sutartis

 

Jei darbas atliekamas ne darbovietėje, gali būti sudaroma nuotolinio darbo sutartis. Tokioje sutartyje nurodoma konkreti darbuotojui priimtina darbo funkcijų atlikimo vieta; asmuo, kuriam darbuotojas turi atsiskaityti už atliktą darbą; atsiskaitymo tvarka. Nedraudžiama darbo funkcijų atlikimo vietą nustatyti užsienio valstybėje.

Nuotolinio darbo sutartyje turi būti nustatytas ne ilgesnis kaip 40 valandų per savaitę darbo laikas, kurį darbuotojas skirsto savo nuožiūra ir apskaito pats. Darbo grafikas gali būti nesudaromas; savo sauga ir sveikata darbuotojas privalo rūpintis pats. Darbdavys yra atsakingas už darbuotojui suteikiamas darbo priemones.

Nuotolinio darbo sutartis nutraukiama Darbo kodekse nustatytais bendrais pagrindais.

 

Laikinojo darbo sutartis

 

Darbuotojas taip pat gali dirbti ne nuolatinėje darbo vietoje pasirašęs laikinojo darbo sutartį, kai darbdavys teikia laikinojo įdarbinimo paslaugas.

Laikinojo darbo sutartis – laikinojo įdarbinimo įmonės ir laikinojo darbuotojo darbo sutartis, pagal kurią darbuotojas įsipareigoja darbo funkcijas atlikti kito asmens naudai ir laikytis pastarojo nustatytos darbo tvarkos. Laikinojo įdarbinimo įmonė įsipareigoja mokėti darbuotojui nustatytą darbo užmokestį ir vykdyti kitus darbdavio įsipareigojimus.

Laikinojo darbo sutartis gali būti neterminuota arba terminuota. Asmuo, pas kurį siunčiamas dirbti laikinasis darbuotojas, privalo užtikrinti tinkamas, saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas. Nedarbo laikotarpiai tarp siuntimų dirbti, kai darbuotojas nevyksta į darbą, neapmokami, tačiau jei šis laikotarpis viršija 5 darbo dienas, darbuotojui už vėlesnes darbo dienas turi būti garantuotas minimalus darbo užmokestis.

Laikotarpiu tarp siuntimų dirbti laikinasis darbuotojas turi teisę nutraukti laikinojo darbo sutartį savo noru, įspėjęs įdarbinimo įmonę ne vėliau kaip prieš 7 dienas. Kitais atvejais laikinojo darbo sutartis nutraukiama Darbo kodekse nustatytais bendrais pagrindais.

 

Susitarimas dėl papildomo darbo

 

Papildomas darbas – tai kitų, skirtingų nei pagrindinės pareigos, darbo funkcijų atlikimas toje pačioje darbovietėje. Susitarimas dėl papildomų pareigų už papildomą užmokestį nėra vertinamas kaip savarankiška darbo sutartis – dėl jo sulygstama pagrindinėje darbo sutartyje. Esant tokiam susitarimui privalu užtikrinti darbuotojui maksimalią 12 valandų darbo dienos trukmę, nepertraukiamą 11 valandų paros poilsį bei 35 valandų savaitės poilsį. Papildomą darbą darbuotojas gali atlikti tiek kartu su pagrindinėmis pareigomis, tiek kitu metu.

 

Kasmetinės atostogos darbuotojui suteikiamos tik vienos pagal visus įvykusius šalių susitarimus dėl pagrindinio ir papildomo darbo vienoje darbovietėje.

Nutraukus pagrindinio darbo sutartį, pasibaigia ir susitarimas dėl papildomo darbo. Tuomet išmokama kompensacija už nepanaudotas atostogas ir išeitinė išmoka, jei ji darbuotojui priklauso. O pasibaigus susitarimui dėl papildomo darbo, pagrindinio darbo sutartyje padaromas atitinkamas pakeitimas ir darbo santykiai tęsiasi toliau.

Dėl konkrečios darbo sutarties rūšies ypatumų galite pasiteirauti Valstybinės darbo inspekcijos konsultacijų telefonu (8 5) 213 9772.

Pakomentuokite

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.