Įsigaliojo naujas „Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašas“

2015, kovo 24th | Patalpinta JPSS Naujienos

LDB

Priimtas naujas teisės aktas –  „Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašas“, kuris reglamentuoja ketinančio dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečio darbo atitikties šalies darbo rinkos poreikiams nustatymo kriterijus, prašymo priimti sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams pateikimą, Lietuvos darbo biržos sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarką, Prašymo netenkinimo pagrindus ir darbdavio įsipareigojimus įdarbinus užsienietį. Šis aprašas įsigaliojo nuo šių metų kovo 21 d.

Teisės aktų registre paskelbti:

1)      Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymas Nr. A1- 139 „Dėl sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1017906&p_tr2=2

Šiuo įsakymu yra tvirtinamas Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), kuris reglamentuoja ketinančio dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams nustatymo kriterijus, prašymo priimti sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams (toliau – Prašymas) pateikimą, Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža) sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarką, Prašymo netenkinimo pagrindus ir darbdavio įsipareigojimus įdarbinus užsienietį.

Šis Aprašas taikomas užsieniečiui, kuris ketina dirbti Lietuvos Respublikoje pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 44 straipsnio 1 dalies 3 punkto sąlygas:

1.1. atvyksta iš ne Europos Sąjungos valstybių narių;

1.2. turi leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje ir Lietuvos Respublikos išduotą nacionalinę vizą, dirba pagal darbo sutartį ir ketina toliau dirbti pas tą patį darbdavį;

1.3. turi leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje ir leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 44 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatą, galiojusią iki 2015 m. kovo 1 d., ir ketina toliau dirbti Lietuvos Respublikoje;

1.4. įgijo išsilavinimą Lietuvos Respublikoje ir turi leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 6 punktą, ir ketina dirbti pagal Lietuvos Respublikoje įgytą kvalifikaciją;

1.5. turi leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje kaip dirbantis aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 41 punktą ir šio užsieniečio leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje galiojimo laikotarpiu užsieniečiui mokamas darbo užmokestis taps mažesnis negu 2 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžiai;

1.6. turi leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 44 straipsnio 1 dalies 3 punktą, ir ketina toliau dirbti Lietuvos Respublikoje.

Užsieniečio darbo poreikis Lietuvos Respublikos darbo rinkoje nustatomas vadovaujantis šiais kriterijais:

6.1. nėra Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos valstybės narės ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio ar jo šeimos nario, taip pat užsieniečio, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje įgijusio ilgalaikio gyventojo statusą ir ketinančio dirbti pagal darbo sutartį Lietuvos Respublikoje;

6.2. teritorinėje darbo biržoje darbdavio užregistruota laisva darbo vieta buvo neužimta ne mažiau kaip 1 mėnesį nuo jos registracijos darbo biržoje dienos;

6.3. Lietuvos darbo biržos informacinėje sistemoje nėra registruota ieškančių darbo asmenų, atitinkančių keliamus kvalifikacinius reikalavimus ir galinčių užimti šio Aprašo 6.2 papunktyje nurodytą laisvą darbo vietą;

6.4. darbdavys, per pusę metų įdarbinęs daugiau nei 5 užsieniečius, prieš 3 mėnesius iki prašymo, nurodyto šio Aprašo 7 punkte, pateikimo dienos informavo teritorinę darbo biržą apie prognozuojamą įdarbinimo poreikį įmonėje;

6.5. pagal ekonominės veiklos rūšį yra nustatytas tam tikros profesijos darbuotojų trūkumas ir dėl to yra ribojamos įmonės veiklos galimybės. Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis tvirtina Lietuvos darbo biržos direktorius du kartus per metus – iki liepos 1 d. ir iki sausio 1 d.

2)      Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. kovo 20 d. įsakymas Nr. A1-142 / 1V-204 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. A1-223/1V-310 „Dėl leidimo dirbti užsieniečiui, jam esant Lietuvos Respublikoje, išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“:    

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1017622&p_tr2=2   

Šiuo įsakymu Leidimo dirbti užsieniečiui, jam esant Lietuvos Respublikoje, išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašas pripažįstamas netekusiu galios.

Pakomentuokite

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.